Àrees d’especialització

Civil-Mercantil

 • Especialistes en Accions judicials de responsabilitat (objectiva i per danys) contra els administradors de les societats arreu del territori nacional.
 • Intervenció en processos de l’ordre jurisdiccional civil (Judici Monitori, judici verbal, judici ordinari, judici canviari).
 • Contractació civil en general.
 • Reclamacions de quantitat.
 • Processos d’execució (provisionals i definitives) de resolucions judicials.
 • Arrendaments de finques urbanes.
 • Compra-venda d’inmobles.
 • Processos judicials d’incapacitació (designació de tutors).
 • Separacions i divorcis.
 • Actuacions pre-contencioses i contencioses derivades de qüestions sorgides en matèria d’obligacions i contractes.

Laboral

Àrea Jurídica

 • Contractació laboral (clàusules): contractes ordinaris (temporal, indefinits, fix-discontinu) i d’alta direcció, TRADE.
 • Relacions laborals: modificacions substancials de condicions de treball (horari, jornada, retribució, lloc de treball), reduccions de jornada.
 • Aplicació Potestat disciplinària: sancions disciplinàries, acomiadaments disciplinaris.
 • Acomiadaments objectius individual (causes econòmiques, organitzatives o productives).
 • Expedients de Regulació d’Ocupació (E.R.O.) davant Departament de Treball: acomiadaments col·lectius o modificacions jornada (reducció) col·lectiva.
 • Expedients Incapacitat Permanent davant Seguretat Social.
 • Actuacions davant Inspecció de Treball: Compareixença en defensa i representació del nostre Client en citacions a la Inspecció de Treball.
 • Tramitació d’expedients davant el Fons de Garantía Salarial (FO.GA.SA.)
 • Compareixençes actes de conciliació davant Departament de Treball en representació i defensa del nostre Client.
 • Defensa i representació del nostre Client davant Jutjats Socials, sala Social dels Tribunals Superiors de Justícia (Recurs Suplicació) i sala Social del Tribunal Suprem (Recurs de Cassació).

GESTIÓ LABORAL

 • Altes empreses davant l’administració laboral
 • Nòmines i Seguretat Social
 • Retencions Impost Renda Persones Físiques
 • Contractes de treball, altes i baixes treballadors Seguretat Social
 • Estudi costos laborals
 • Ajornaments de quotes
 • Afiliació i cotització treballadors autònoms
 • Tramitació altes règim empleades de la llar
 • Riscos laborals
 • Prevenció de vigilancia de la salut
 • Tramitació expedients: jubilació,invalidesa, viüdedat, orfandat i maternitat/paternitat dels autònoms
 • Tramitació cursos bonificats per les empreses (Fundació Tripartita)
 • Tramitació treballadors desplaçats
 • Tramitació partes d’accident davant autoritat laboral
 • Tramitació graus minusvalia
 • Atendre requeriment d’embargament
 • Tramitació certificats digitals persona física i jurídica
 • Tramitació convenis especials
 • Tramitació contractes davant l’administració (SEPE)

Fiscal

Estudis i Dictàmens

 • Planificació fiscal de la successió generacional. Creació de societats “holdings.” Estructuració del patrimoni immobiliari i mobiliari.
 • Planificació fiscal de la reestructuració de grups empresarials i operacions mercantils d’especial complexitat.
 • Planificació fiscal internacional. Disseny d’estructures. Determinació de la política de Preus de transferència. Retribució de directius expatriats. Entitats de Tinença de Valors Estrangers.

Consultoria fiscal periòdica

 • Assessorament fiscal – comptable periòdic, Planificació fiscal, confecció d’Impostos i llibres oficials, tant de persones jurídiques com físiques.

Àrea Jurídica

 • Requeriments i Inspeccions.
 • Ajornament d’Impostos.
 • Recursos davant Hisenda, Tribunals Econòmics o davant dels Tribunals de Justícia.

Gestió impostos

 • Model 036/037 i altes IAE.
 • Confecció de Liquidacions IVA (Gran empresa, Règim exportadors, Règim General, Mòduls), Retencions, Pagaments a compte, i Gestió de Pagament.
 • Confecció de Declaracions d’Impost sobre Societats i pagaments a compte.
 • Confecció de Declaracions IRPF.
 • Impost sobre Societats, Impost sobre No Residents, Intrastat, Declaracions informatives (model 347, 349, 190, 193, 390, 392).

Comptable-Financera

 • Assessorament comptable.
 • Confecció de comptabilitats i Comptes Anuals. (1)
 • Implantació de Pressupostos Financers.
 • Revisions comptables, Auditoria.
 • Valoracions d’empreses.
 • Plans de Viabilitat.

(1) Degut a la forta interrelació de la comptabilitat amb l´ Impost sobre Societats, CAFIDE, SA ofereix un paquet conjunt que compren comptabilitat, gestió i planificació fiscal.

Assegurances

Particulars

 • Protecció de patrimoni personal (automòbil, llar, negocis, comunitats, garantia mecànica i embarcacions).
 • Protecció de la persona (salut, accidents, hospitalització i assistència en viatge…).
 • Estalvi.

Empreses

 • Assegurament persones. (Assegurances d’Accidents col.lectius, Assegurances de salut col.lectives, Assegurances ajustades a l’activitat i característiques de l’empresa).
 • Responsabilitat civil.
 • Assegurances financeres.
 • Assegurances per danys materials i pèrdues d’explotació, enginyeria i construcció, amb flexibilitat a qualsevol companyia o activitat empresarial.